Blog

HomeNewsPână la 5 mil. euro prin POC 2.2.1 – lansare ghid consultativ

Până la 5 mil. euro prin POC 2.2.1 – lansare ghid consultativ

POC 2.2.1  se relanseaza!

Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate și Autoritatea pentru Digitalizarea României (Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale) anunță lansarea spre consultare publică a Ghidului solicitantului aferent acțiunii 2.2.1 – Sprijinirea creșterii valorii adăugate  generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, apel nr. 3.

Ghidul este în consultare publică în perioada 17 – 30.07.2020. Propunerile și observațiile persoanele și entităților interesate pe marginea documentului sunt așteptate adresa de e-mail: fonduri.oipsi@adr.gov.ro. Acestea vor fi centralizate de Organismul Intermediar pentru promovarea Societății Informaționale și analizate împreună cu AM POC.

Tipuri de proiecte 

 • IoT, smart city / smart village
 • Cyber security
 • Big data
 • Inteligenta artificiala
 • Tranzactii electronice
 • E-guvernare- Digitizarea administratiei publice
 • E-sănătate
 • Digitalizare (automatizare, robotizare) industrială

Investiții vizate

 • Investiții în active corporale și necorporale în cadrul unei investiții inițiale;
 • Investiții în cercetare industrială și dezvoltare experimentală;
 • Investiții în proiecte de inovare ale IMM-urilor;
 • Investiții în proiecte de inovare de proces și organizaționale.

Activități eligibile

 • Activități aferente achiziționării de hardware TIC și a altor dispozitive aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune);
 • Activități aferente amenajării centrului de date în care se vor instala echipamentele TIC achiziționate prin proiect (o singură dată pe perioada implementării);
 • Activități aferente achiziționării și/sau dezvoltării aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, achiziționarea și implementarea de soluții de semnătură electronică, inclusiv resurse de stocare si procesare, justificate din punct de vedere al implementarii proiectului Dezvoltarea și implementarea soluțiilor software specifice proiectului și integrarea aplicațiilor folosite trebuie să respecte obligatoriu etapele clare de dezvoltare: analiza cerințelor, proiectare, implementare și testare, precum și pe cele de punere în funcțiune (dacă este cazul);
 • Activități aferente cercetării industriale sau dezvoltării experimentale;
 • Activități necesare informării și publicității proiectului – conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuală și prezentului ghid al solicitantului;
 • Activități aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru:
 • elaborarea documentațiilor necesare pregătirii proiectului propus spre finanțare
 • managementul proiectului, inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectului și servicii de asistență juridică pentru realizarea achizițiilor (elaborarea documentației de atribuire și aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție)
 • Activități aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate / achiziționate și cel care va asigura mentenanța;
 • Activități de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară (conform reglementărilor naționale) și tehnică (din perspectiva corespondenței rezultatului proiectului cu Cererea de finanțare și obiectivele POC;
 • Activități specifice echipei interne de management a proiectului.

Solicitanți eligibili

 • Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care își desfășoară activitatea în România, centrate pe domeniul TIC;
 • Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care își desfășoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC;
 • Consorții formate din:
  • Entitățile definite mai sus( oricare dintre cele două)
  • Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care își desfășoară activitatea în România.

Eligibilitatea solicitantului

 • Sunt înființate până în anul 2019, inclusiv;
 • Au obținut profit din exploatare pe ultimul exercițiu financiar încheiat (2019);
 • Fac dovada apartenenței la un cluster centrat pe domeniul TIC – dacă este cazul.
 • Fac dovada co-finanțării eligibile aferente proiectului și a cheltuielilor neeligibile asociate acestuia, exclusiv TVA
 • Se încadrează în una din următoarele categorii: microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie, atât la data depunerii cererii de finanțare, cât și la data semnării contractului de finanțare.
 • Nu înregistrează obligații bugetare nete (diferența dintre obligațiile de plată restante la buget și sumele de recuperat de la buget) la data depunerii Cererii de finanțare și la data semnării Contractului de finanțare
 • Nu se află în una din situațiile incompatibile cu acordarea finanțării din fonduri publice;
 • Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 3 ani, sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități, în cadrul unor proiecte similare cu cel ce constituie obiectul Cererii de finanțare. Nu a mai obținut finanțare nici pentru alte proiecte implementate, având același obiectiv, dar c/are din diverse motive nu și-au atins indicatorii.
 • Solicitantul este direct responsabil de pregătirea, realizarea și managementul proiectului, nu acționează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanțat și este responsabil pentru asigurarea sustenabilității rezultatelor proiectului;
 • Nu este in dificultate
 • Nu se afla in stare de faliment
 • Nu este subiectul unei decizii/ordin de recuperare a unui ajutor ce nu a fost deja executată și creanța nu a fost integral recuperată
 • Solicitantul trebuie să nu desfășoare (pe perioada implementării și pe perioada de sustenabilitate a proiectului) activități în unul dintre domeniile/sectoarele excluse, activități cu produse cu caracter erotic sau obscen, al jocurilor de noroc, precum și cele care contravin bunelor moravuri, ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare; nu deține pagini web care conțin acte sau materiale cu caracter obscen, definite conform Legii 196/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 • Reprezentantul legal al solicitantului nu a suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forță de „res judicata” (ex. împotriva căreia nu se poate face recurs) în ultimele 36 de luni;
 • Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/fapte de corupție/infracțiuni referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal cu modificările și completările ulterioare, implicarea în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;
 • Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost găsit vinovat de încălcarea gravă a vreunui contract anterior, din cauza nerespectării obligațiilor contractuale în urma unei proceduri de achiziție sau în urma unei proceduri de acordare a unei finanțări nerambursabile, din bugetul Uniunii Europene
 • Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost găsit vinovat printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/ fapte de corupție/ infracțiuni referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Reprezentantul legal nu este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naționale/comunitare în vigoare;
 • Reprezentantul legal al solicitantului nu este vinovat de inducerea gravă în eroare a Organismului Intermediar (OIPSI) prin furnizarea de informații incorecte care pot genera inducerea în eroare a Organismului Intermediar (OI) și a Autorității de Management (AM) în cursul participării la cererea de propuneri de proiecte si in implementarea proiectului.;
 • Îndeplinesc orice alte condiții-cerințe specifice acțiunii pentru care este lansat apelul, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat/de minimis care rezultă din dispozițiile legale aplicabile, din POC și ghidul solicitantului.

Intensități & cofinanțare

Nr. crt. Cheltuieli eligibile în funcție de tipul de ajutor de stat prevăzut în Regulamentul CE nr. 651/2014

Intensitatea maximă a ajutorului

% din cheltuieli eligibile

1.  

Ajutoarele regionale pentru investiții

 

 

Regiunea de implementare a proiectului Tip IMM Perioada de acordare a ajutorului 01/01/2018 – 31/12/2020
Regiunile Centru, Sud Muntenia, Nord Est, Sud Est, Nord Vest, Sud Vest Oltenia Micro și Mici 70
Mijlocii 60
Regiunea Vest și Jud. Ilfov Micro și Mici 55
Mijlocii 45
București Micro și Mici 30
Mijlocii 20
2.

Ajutoarele pentru proiecte de cercetare și dezvoltare – dacă partea din proiect care beneficiază de ajutor se încadrează în cercetare industrială sau dezvoltare experimentală

 

Microîntreprinderi și întreprinderi mici Întreprinderi mijlocii
Dezvoltare experimentală
45% 35%
60% * 50% *
Cercetare industrială
70% 60%
80% 75%
3. Ajutoarele pentru inovare destinate IMM-urilor 50%
4. Ajutoarele pentru inovarea de proces și organizațională 50%
5. Ajutor de minimis 100%, maxim 200.000 euro per proiect în condițiile schemei de ajutor de minimis și nu mai mult de 20% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiect

Cheltuieli eligivile

AJUTOR DE STAT
1. Ajutoarele regionale pentru investiții:

Cheltuielile cu investițiile în active corporale și necorporale

 

2.Ajutoarele pentru proiecte de cercetare și dezvoltare – dacă partea din proiect care beneficiază de ajutor se încadrează în cercetare industrială sau dezvoltare experimentală:

 

(a) Cheltuielile cu personalul

(b) Cheltuieli cu achizitia de instrumente și echipamente

(c) Cheltuielile aferente cercetării contractuale, cunoștințelor și brevetelor cumpărate sau obținute cu licență din surse externe ( subscripții, abonamente, resurse de procesare, stocare și telecomunicații aferente serviciilor de IT &C )

(d) Cheltuielile de regie suplimentare și alte costuri de exploatare, inclusiv costurile materialelor consumabile și ale altor produse similare, necesare pentru implementarea proiectului

 

3. Ajutoarele pentru inovare destinate IMM-urilor

(a) Cheltuielile pentru detașarea de personal cu înaltă calificare de la un organism de cercetare și de difuzare a cunoștințelor sau de la o întreprindere mare, care efectuează activități de cercetare, dezvoltare și inovare, într-o funcție nou creată în cadrul întreprinderii beneficiare, fără să se înlocuiască alți membri ai personalului angajat al beneficiarului

(b) Cheltuieli pentru servicii de consultanță în domeniul inovării și pentru serviciile de sprijinire a inovării

 

4. Ajutoarele pentru inovarea de proces și organizațională

(a) Cheltuielile cu personalul

(b) Cheltuielile pentru instrumente, echipamente, în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul proiectului și pe durata acestei utilizări

(c) Cheltuielile aferente cercetării contractuale, cunoștințelor și brevetelor cumpărate sau obținute cu licență din surse externe în condiții de concurență deplină

(d) Cheltuieli pentru amenajare data center (

(e) Cheltuielile de regie suplimentare și alte costuri de exploatare, inclusiv costurile materialelor consumabile și ale altor produse similare, necesare pentru implementarea proiectului

AJUTOR DE MINIMIS
1. Cheltuieli de informare și publicitate

2. Cheltuieli cu servicii de consultanță, avize, acorduri, autorizații

3. Cheltuieli pentru instruire / formare profesională specifică

4. Cheltuieli pentru auditare intermediară/finală a proiectului: auditare financiară (conform reglementărilor naționale) și auditare tehnică (din perspectiva corespondenței rezultatului proiectului cu cererea de finanțare

5. Cheltuieli aferente managementului intern de proiect (doar dacă nu au fost acoperite în cadrul cheltuielilor de management de proiect):

 

Lista cu documente informative:

OMEGA Consulting este in permanenta deschidere pentru clientii sai. Pentru mai multe detalii, ne puteti contacta aici!