Blog

HomeNewsImpactul epidemiei de coronavirus (Covid – 19) asupra fondurilor europene

Impactul epidemiei de coronavirus (Covid – 19) asupra fondurilor europene

OMEGA Consulting analizeaza permanent evolutia accelerata a raspandirii coronavirusului (COVID-19) si impactul acestuia asupra activitatilor economice ale societatilor din Romania.

Venim in sprijinul operatorilor economici cu propuneri de planuri de continuitate a afacerilor si cu sintetizarea si actualizarea la zi a informatiilor privind deciziile adoptate de catre Autoritatile de Management cu privire la derularea proiectelor cu finantare europeana.

Deciziile aplicate, in contextul epidemiei de coronavirus (COVID-19), sunt destinate asigurarii continuitatii activitatilor si derularii fondurilor nerambursabile acordate, concomitent cu asigurarea conditiilor prielnice necesare protejarii sanatatii beneficiarilor si pentru a preveni propagarea virusului (COVID-19).

In contextul atenuarii impactului economic al epidemiei, Ministerul Fondurilor Europene a adoptat urmatoarele seturi de masuri/instructiuni adresate reorganizarii activităților proiectelor finanțate prin fonduri nerambursabile, in asa fel incat sa vina in intampinarea dificultatilor economice provocate de aceasta epidemie.

POC

• Daca solicitantii intampina probleme in obtinerea documentelor necesare demararii procesului de contractare, pot solicita OI POC, prin e-mail, prorogarea termenului de raspuns la notificare, pana la incetarea starii de urgenta. Solicitantii care detin toate documentele solicitate, dar care nu pot prezenta Formularul de identificare financiara, in vederea incheierii contractului de finantare, vor completa si transmite o declaratie pe propria raspundere prin care se oblige sa depuna documentul pana cel tarziu la depunerea primei cereri de prefinantare/rambursare / plata ( Instructiunea 36/20.03.2020).
• Pentru aprobarea competitiilor de proiecte pentru AXA Prioritara 1, in cazuri temeinic justificate, durata maxima se poate prelungi peste durata maxima stabilita de ghidul solicitantului, astfel: “maxim 60 luni pentru proiectele de dotare și lucrari exceptate de la autorizare si maxim 72 luni pentru celelalte categorii de proiecte. Perioada de implementare include durata proiectului, precum si un termen de max. 45 de zile calendaristice in care beneficiarul va efectua toate platile aferente activitatilor proiectului.” (Ordinul 3650 privind modificarea duratei maxime a proiectelor).
• Beneficiarii care din motive de prevenire a raspandirii COVID-19 nu isi pot derula activitațile prevazute in cadrul contractelor de finantare pot sa trimita prin e-mail o notificare catre Organismele Intermediare (OIC si OIPSI) si catre Autoritatea de Management prin care sa solicite suspendarea derularii activităților/ implementarii proiectului pana la momentul reluarii activitații normale a instituției/ firmei. Notificarea trebuie sa fie semnata de reprezentantul legal al companiei si sa fie insoțita de o justificare. (Nota 23195/ 17.03.2020).

POR

• Se poate prelungi perioada de implementare a proiectelor care se incheie în cursul lunilor martie si aprilie 2020 si pentru care s-au initiat/se initiaza in MYSMIS, pana la sfarsitul perioadei de implementare, solicitari de incheiere a unor acte aditionale de prelungire, dar in limita prevazuta de Program – 31.12.2023 si a celei aplicabile PI aferente proiectului in speța (Instructiunea nr. 142/18.03.2020);
• Etapele procesului de evaluare, selectie si contractare se pot suspenda la cererea expresa a solicitantului, pe perioada starii de urgenta instituita in conformitate cu prevederile legale;
• Adresele de solicitari de clarificari , grilele de verificare/evaluare/contractare se vor semna exclusive electronic. Documentatiile de contractare se vor transmite prin curierat/posta/ electronic, in format editabil pentru fisierele care suporta acest format.
• Pentru etapele de precontractare deja demarate, termenele aferente acestora se pot suspenda, pe intreaga perioada a starii de urgenta, la cererea justificata a solicitantului.
• Vizitele pe teren aferente etapelor de evaluare tehnica, financiara si de precontractare se se pot amana. Etapele de evaluare tehnica si financiara /precontractare se pot finaliza fara efectuarea vizitei pe teren, urmand ca vizita sa se efectueze cel tarziu pana la transmiterea documentatiei de contractare.
• Nu se va mai realiza verificarea pe principiul “4 ochi” asupra documentatiilor de contractare pe perioada starii de urgenta;
• Perioada de depunere pentru apelul cu cod SMIS POR/2019/1/1.1/OS 1.2/1 se prelungeste pana la data de 16 mai 2020, ora 12:00.
• Cererile de rambursare/plata/ prefinantarea dosarului OI se vor transmite electronic.
• In etapa de monitorizare, la calculul numarului mediu de salariati pentru anul 2020 se va avea in vedere situatia in care beneficiarul nu si-a putut respecta obligatiile referitoare la mentinerea sau cresterea acestuia, in contextul starii de urgenta. Astfel, numarul mediu de salariati se va lua in calcul fara a include perioada in care acesta a fost afectat de starea de urgenta, dar si cu luare in considerare a unei perioade suplimentare de timp in care beneficiarii o pot justifica, necesara pentru revenirea la o situatie obiectiva de normalitate.
• Calculul indicatorilor datorati de beneficiari in perioada de durabilitate a proiectelor, pentru anul 2020, se va face in favoarea beneficiarilor, avand in vedere perioada in care acestia nu si-au putut respecta obligatiile asumate prin contract, in functie de specificul fiecarui indicator. (Mai multe informatii gasiti in Instructiunea nr. 145/23.03.2020);

POCU

• Se permite lucrul la distanța si comunicarea la distanța dintre beneficiari/parteneri și Organismele Intermediare, daca infrastructura permite acest lucru. Modalitatea de recuperare a intarzierilor acumulate in aceasta perioada este prevazuta in Instrucțiunea nr. 4.
• Administratorii schemelor de antreprenoriat pot decide, impreuna cu administratorii afacerilor finantate, pe durata staii de urgenta, reducerea normei de lucru prevazuta in planurile de afaceri.

• Beneficiarii proiectelor din cadrul AM POCU pot depune o solicitare de suspendare a proiectelor. Modalitatea de solicitare a suspendarii si de recuperare a intarzierilor accumulate este reglementata in Instrucțiunea nr. 5. Si in Clarificarile privind punerea in aplicare a instructiunilor nr.4 si 5 ale AM POCU.

POIM

• Rapoartele de progres lunare vor fi transmite trimestrial, în primele 10 zile calendaristice ale trimestrului urmator celui pentru care se face raportarea, incepând cu trimestrul al II-lea. Fișele de monitorizare ale proiectului se vor actualiza trimestrial si se vor transmite prin e-mail, in prima zi lucratoare a fiecarui trimestru.
• Beneficiarii care au prevazuta limita de implementare a proiectelor pana la data de 30 septembrie 2020 pot trimite o solicitare de modificare a contractului in scopul prelungirii acesteia, însoțita de modificarea corespunzatoare a graficului de activitati, în termen de 10 zile lucrătoare. (Instrucțiunea nr. 28/2020)

POCA

• Se poate solicita prelungirea perioadei de implementare a proiectelor. Toata corespondența intre Beneficiari și AM POCA legata de contractele de finanțare, inclusiv solicitari de puncte de vedere, pe toata perioada existenței masurilor de prevenire si protectie instituite de organele abilitate in acest sens si aplicabilitatii instructiunii, se realizează exclusiv electronic prin MYSMIS2014+. (Instructiune nr. 3-AM-POCA-prelungire durata proiecte)
Beneficiarul poate solicita AM POCA, prin MYSMIS 2014+, modulul Contractare, in conformitate cu prevederile contractuale, suspendarea aplicarii prevederilor Contractului, cu prelungirea perioadei de implementare corespunzator cu perioada suspendata, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2023. (Instructiunea nr. 4 – suspendarea aplicarii prevederilor Contractului)
• De asemenea, amintim ca la nivelul MFP se suspenda activitatea de lucru cu publicul. Astfel, relațiile cu publicul se vor desfașura temporar doar in mediul on-line si prin curierat, in acest context fiind permisa depunerea aplicatilor pentru schemele de ajutor de stat (HG 807) exclusiv prin e-mail sau curier.

Repercusiunile impactului negativ al epidemiei de coronavirus sunt resimtite si in derularea proiectelor care beneficiaza de fonduri nerambursabile, insa observam un nivel ridicat de reactie pozitiva din partea statului care ofera antreprenorilor solutii eficiente de implementare a proiectelor.

Ca raspuns la impactul economic al coronavirusului (COVID – 19) OMEGA Consulting vine in ajutorul tau cu solutii favorabile si masuri economice reale, in scopul traversarii aceastei perioade de mari incertitudini.

Echipa noastra se angajeaza sa continue prestarea de servicii pentru clientii si partenerii nostri si sa faca fata tuturor solicitarilor de asistenta in implementarea/ gestionarea proiectelor afectate de coronavirus, prin adoptarea unor masuri de continuitate operationala a proiectelor.

POST A COMMENT

three × four =