Blog

HomeAntreprenoriat2021 Oportunități de finanțare a investițiilor din spațiul rural

2021 Oportunități de finanțare a investițiilor din spațiul rural

In data de 7 Mai 2021, in cadrul proiectului „Atragerea de candidati (viitori studenti) la invatamantul tertiar universitar ingineresc si pregatirea lor pentru cerintele pietei muncii actuale”,, Proiect cofinaţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: „Educaţie şi competenţe”, Cod SMIS proiect: POCU/379/6/21/124651,   OMEGA TRUST SRL, in calitate de Partener (Partener 6) a continuat seria articolelor dedicate temei antreprenoriatului.

Articolul poate fi accesat aici sau mai jos.

Noi oportunități de finanțare prin PNDR. Investitorii interesați în realizarea de investiții în spațiul rural – livezi, legume (inclusiv în spații protejate), procesarea produselor agricole, zootehnie, ș.a – au la dispoziție surse de finanțare nerambursabilă prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR). Acesta stabilește liniile de finanțare pentru atingerea obiectivelor prioritare ale României  în domeniul dezvoltării rurale, fiind finanțat în cadrul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)instrument financiar, creat de  Uniunea Europeană, în scopul sprijinirii statelor membre în implementarea Politicii Agricole Comune (PAC).

La momentul redactării acestui articol cadrul legislativ pentru Politica Agricolă Comună (PAC) pentru noua perioadă de programare (2021 – 2027) nu este definitivat. Datorită negocierilor continue dintre Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, data provizorie de începere a reformei PAC propuse a fost împinsă la 1 ianuarie 2023. În aceste condiții, pentru a nu afecta plățile către fermieri și alți beneficiari ai PAC pentru perioada 2021-2022, este în vigoare un regulament de tranziție (Regulamentul UE 2020/2220).

Regulamentul stabilește condițiile pentru acordarea de sprijin din FEADR pe parcursul acestor ani, extinzând și modificând dispozițiile stabilite în regulamentele precedente (de ex, Regulamentul UE nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Regulamentul UE nr. 1306/2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune, Regulamentul UE 1307/2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune, ș.a). Acesta va rămâne în vigoare până la punerea în aplicare a noului cadru pentru planurile strategice PAC. Practic se extinde aplicarea normelor PAC care au fost în vigoare în perioada 2014-2020 si se suplimentează bugetul cu resurse aferente anilor 2021 și 2022 din noul Cadru Financiar Multianual (CFM 2021-2027). Pe lângă resursele din noul cadrul financiar, măsurile de tranziție au în vedere și resursele pentru dezvoltare rurală provenite din Instrumentul de redresare economică al Uniunii Europene ca urmare a crizei provocate de COVID-19 (EURI).

Se introduc o serie de elemente noi care au rolul de a contribui la Acordul verde European (Green Deal), asigurând astfel o tranziție lină către viitorul cadru al planurilor strategice PAC. Perioada de tranziție ar trebui să ofere suficient timp pentru ca Parlamentul European și Consiliul UE să se pună de acord asupra cadrului juridic al viitoarei PAC. In egală măsură, această perioadă de tranziție oferă țărilor din UE suficient timp pentru a concepe și pregăti implementarea planurilor strategice ale PAC, cu asistența Comisiei.

Conform Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, bugetul alocat României prin PNDR destinat perioadei de tranziție 2021-2022 este de aproximativ 3,26 miliarde Euro, din care:

➢ Fonduri FEADR 2021-2027 CFM (Cadrul Financiar Multianual) – 2.569,10 mil. euro

➢ Fonduri EURI (Instrumentul de Relansare al Uniunii Europene) – 692,09 mil. euro

Raportat la investițiile stabilite în cadrul PNDR, alocările bugetare se prezintă astfel:

Nr. crt Măsură/Submăsură Alocare publică (mil eur)
1 sM4.1 „Investiții în exploatații agricole” 760
2 sM4.1a „Investiții în exploatații pomicole” 122,70
3 sM4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea și marketingul produselor agricole” 140,00
4 sM4.2a „Sprijin pentru investiții în procesarea și marketingul produselor din sectorul pomicol „ 10
5 sM4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii agricole” – componenta drumuri agricole 100,66
6 sM6.1 „Instalare tineri fermieri” 100,00 (EURI)
7 sM6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole” 50,00 (EURI)
8 sM6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” 87,00 (EURI)
9 sM6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole” 100,00 (EURI)
10 sM9.1 „Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol” 5,00
11  M10 „Agromediu și climă” 288,76 (din care 146,76 mil. euro fonduri EURI)
12 M11 „Agricultură ecologică” 232,28 (din care 102,65 mil. euro fonduri EURI)
13 M13 „Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice” 660,12
14 M14 „Bunăstarea animalelor” 273,60
15 sM16.4 „Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare” 40,00 (EURI)
16 sM16.4a „Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare”- pomicultură. 10,00 (EURI)
17 sM17.1 „Prime pentru asigurarea culturilor a animalelor si a plantelor” 20,00
18 M19.1 „Sprijin pregătitor pentru dezvoltarea Strategiilor de Dezvoltare Locala (viitoare)” 5,00 (EURI)
19 M19.2 „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală” 100
20 M19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare GAL-uri”. 23,00 (EURI)

Ratele de cofinanțare din FEADR rămân neschimbate, iar în cazul resurselor provenite din EURI, rata de contribuție UE este de până la 100%.

În vederea aplicării măsurilor de tranziție actualul program necesită a fi modificat. Procesul de  modificare include mai multe etape, inclusiv consultarea partenerilor din cadrul grupurilor de lucru și a Comitetului de Monitorizare (CM). O serie de consultări cu grupurile de lucru pentru modificarea PNDR au avut deja loc la începutul acestui an.

Pe lângă o noua versiune a programului rezultată in urma procesului de consultare care să fie transmisă Comisiei Europene este necesară și adaptarea cadrului legal și procedural de implementare. Urmează apoi modificarea procedurilor de lucru si a ghidurilor solicitantului,  înainte de lansarea sesiunilor de depunere. Pentru acest an, MADR intenționează să lanseze sesiunile de depunere a proiectelor în a doua jumătate a anului.